torsdag 6. august 2009

Mens jeg venter på skolestart...


Det er en knapp uke igjen til et nytt skoleår tar fatt, i alle fall for oss lærere som begynner planleggingen til uka. Det kribler alltid i magen før et nytt skoleår. Hva vil det nye året bringe av utfordringer, arbeid, opplevelser og inntrykk?

Skolen er et fantastisk sted: Møtet mellom menneskene, læringssituasjonen, de utallige oppgavene som skal løses. Her finnes alt. Du skal holde tunga rett i munnen for å navigere mellom alle gjøremålene. Kanskje lykkes du, kanskje ikke? Men Gudene skal vite at det er det som er målet.

Det er valgår i år. Det merkes. Politikerne er frampå. Skolen er et yndet valgkampobjekt. Jeg må si jeg sliter med å henge med i argumentasjonen. Rådfører politikerne seg med skolene og lærerne i det hele tatt?

Ikke klarer jeg å se hvordan karakterer(FRP) eller medaljer (Høyre) helt ned på barnetrinnet skal skape flere vinnere i skolen. Jeg ser helt klart hvordan det kan skape flere tapere, ved at de som allerede ikke føler seg flinke nok kommer til å føle seg pill råtne. Vinnere skapes ved å gi utfordringer og gode tilbakemeldinger, ikke ved gullmedalje og tallkarakter.

De flinke elevene må få lov til å bryne seg, samtidig som alle de andre elevene også får dekket sine behov. Derfor må det gis ressurser i form av tid til blant annet samarbeid lærerene i mellom, slik at man kan få til dette i praksis.

Jeg henger heller ikke med på den altomfattende heldagsskoletanken. (AP, SV) Jeg synes rett og slett den er skremmende. Hvorfor er det slik at man tror at hvis man kjører på med flere timer, mer skole, mindre tid hjemme, mer i institusjonens favn at man tror at flere vil bli skolevinnere?

Kvantitet i stedet for kvalitet?

Jeg er redd flere vil bli skoletapere med et slikt system. De som sliter i dagens skole gjør det ikke bare fordi de ikke får hjelp til leksene, eller har foreldre som ikke har bøker i bokhylla. De sliter fordi skolens form og innhold ikke passer dem. De passer rett og slett ikke inn, og de klarer ikke å formes i støpeskjea.

Egentlig er det rart at så mange av oss klarer å formes. Skolen er en rigid institusjon som er svært ulikt livet ellers. De fleste skoler har aldersbaserte grupper, der alle på samme alder går sammen. Hvor i samfunnet er dette vanlig ellers? I tillegg legges det opp til en arbeidsform der man store deler av dagen skal sitte stille og arbeide. Ofte alene. Jeg synes barn er ekstremt flinke til dette, selv om de fleste barn i utgangspunktet ikke er skapt til å sitte stille på en stol flere timer hver dag.

I tillegg går man i et lukket gruppemiljø der man må beherske de sosiale kodene hver dag i flere år. Dessverre er det mange som ikke mestrer dette og som plages i løpet av et langt skoleløp. Alt for mange mobbes, uten at skolene evner å se eller gjøre noe med dette.

For gruppen som ikke klarer skolekoden, og det er en del av dem, vil mer skole bare gjøre vondt verre. Hvis mer skole skulle hjelpe disse måtte det være i form av nye tiltak og tilpasninger, ikke mer av det samme - men dette krever ressurser i form av tid og mennesker.

Enhetsskolen der alle skal ha samme muligheter er en nobel visjon, men den eksisterer ikke i dag! Like muligheter får vi bare til hvis hver enkelt behandles ulikt. Samme muligheter må bety at hver enkelt elev skal få mulighet til å nå så langt han/hun har evner til, ikke at alle skal bli like. Vi trenger vinnere, og vi trenger at de som er svakest faglig også føler mestring og at de kan føle at de er en viktig ressurs for samfunnet.

Skolen kan leve opp til sin visjon, men da må man tore å endre institusjonen som sådan. Det er en lang prosess, men slik jeg ser det, ikke til å komme unna.


Partienes valgkampssaker relatert til skole:

AP:
- stanse privatiseringen av skolene
- tilpasset skrive og -leseopplæring fra 1.trinn
- styrket opplæring med flere timer i uka - 28.timer på barnetrinn
- gratis læremidler i videregående skole

FRP:
- likebehandle offentlige og private skoler økonomisk
- Fokus på ro,orden,disiplin,arbeidsmiljø
- skolemåltid i grunnskolen
- individuell utviklingsplan for elevene
- karakterer i grunnleggende fag fra 5.trinn
- fritt skolevalg
- valgfritt sidemål
- mindre teori på yrkesfagene
- lærerevaluering
- SFO = selvfinansierende barnepass

SV
- Mer tid til skole, flere timer på barnetrinnet - 28 undv.timer pr. uke
- tid til mat og fysisk aktivitet i midttime - skolemåltid finansiert
- Billig SFO med gratis leksehjelp

Høyre:
- Styrke kjernefagene norsk, engelsk og matematikk i grunnskolen gjennom å heve rammetimetallene i disse fagene.
- Avvikle detaljerte lærerplaner, og la den enkelte lærer få bestemme metode for å gi eleven den nødvendige kunnskap.
- Gi den enkelte skole frihet til å fastsette budsjett, ansette lærere, og gi lærerne individuell avlønning.
- Endre dagens privatskolelov slik at alle som ønsker det, og som tilfredsstiller generelle nasjonale krav. få starte privatskole
- Innføre fritt skolevalg
- Ha en finansieringsordning hvor pengene følger eleven. Dette gjelder også om man velger en privat skole.

SP:
- Flere lærere
- Styrket lærerutdanning
- Videreføring av dagens privatskolelov
- Bevaring av distriktsskolene
- Kommunen aktiv i formulering av læremål

Venstre:
- Flere lærere
- Systematisk videreutdanning til lærere
- Skole med ambisjoner for alle elever

KRF
Har ikke skole som hovedkampsak.

Rødt
Har ikke skole som hovedkampsak.


Hva velger du?


Anbefaler Heldagsskolen - en moderne ghetto? Av Christian W. Beck - 1. amenuensis UIO

Eget bilde fra skolestua på Norsk Folkemuseum, ikke helt tilpasset dagens forhold.

2 kommentarer: